Menu

Regulamin Klubu

REGULAMIN FITNESS CLUB SYLWETKA

I. Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron „Umowy Członkowskiej”, a także wszystkich innych osób przebywających na terenie Klubu.

II. Członkostwo

Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, może zostać Członkiem Klubu za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.

 1. Podstawą członkostwa w Klubie jest umowa.

 2. Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług klubu jest karta klubowa (zwana dalej „kartą”).

 3. Karta ma charakter imienny i nie może być odstąpiona innym osobom.

 4. Karta jest wydana w dniu zawarcia umowy, na okres trwania umowy, a jej koszt wynosi 20 zł.

 5. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty powinien być niezwłocznie zgłoszony kierownictwu Klubu. Wydanie nowej karty, może nastąpić dopiero po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 zł.

 6. W przypadku przekroczenia dozwolonego czasu w karnetach z ograniczeniem czasowym pobierana jest opłata 10 zł.

 7. Członkostwo uprawnia do korzystania z pomieszczeń Klubu przeznaczonych do publicznego użytku, a także usług wynikających z treści Umowy Członkowskiej.

 8. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Członkowskiej bez podawania przyczyn.

III. Ceny usług

 1. Cennik usług świadczonych w Klubie jest ustalany przez kierownictwo Klubu i podawany do publicznej wiadomości.

 2. W przypadku udokumentowanego braku możliwości skorzystania z opłaconej już wcześniej usługi, Członek Klubu otrzyma prawo skorzystania z tej usługi w późniejszym terminie (dotyczy wyłącznie choroby).
  W pozostałych przypadkach karnety nie podlegają przesunięciu na inny termin.

 3. W przypadku rozwiązania Umowy Członkowskiej Klub nie zwraca wniesionych już opłat.

 4. Na żądanie Członka Klub wystawia rachunki i faktury za usługi klubowe.

IV. Prawa i obowiązki Członka Klubu

 1. Z usług Klubu Członek Klubu może korzystać w zakresie posiadanych uprawnień klubowych i wykupionej kategorii usług, we wszystkie dni otwarcia klubu, w godzinach otwarcia, z jednokrotnym wejściem w ciągu dnia. Członek może korzystać z dostępnych urządzeń, które nie są wykorzystywane aktualnie przez innych użytkowników.

 2. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych w przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych będzie niższa niż 4 osoby.

 3. Klub zastrzega sobie prawo do redukcji liczby zajęć grupowych w okresie letnim i świątecznym.

 4. Klub jest otwarty we wszystkie dni roku kalendarzowego, w następujących godzinach: soboty, niedziele
  730 – 1800, oraz 31.12, 6.01, 1.05, 3.05 w godzinach 730 –1400, w pozostałe dni: 730 – 2200

 5. Klub jest zamknięty w Święta Wielkanocne, Boże Ciało, 15.08 (Święto Wniebowzięcia Maryi Panny), Wszystkich Świętych, 11 Listopada, Święta Bożego Narodzenia oraz 1 dzień Nowego Roku.

 6. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów. W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, kierownictwo Klubu powiadomi o tym Członków poprzez zamieszczenie stosownych informacji w Recepcji.

 7. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, przynoszenia środków odurzajających i bycia pod ich wpływem.

 8. Członkowie Klubu są zobowiązani do nienaruszenia spokoju i porządku w Klubie oraz niezakłócania innym Członkom możliwości korzystania z usług Klubu.

 9. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Członek Klubu powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez kierownictwo Klubu lub wynikający ze stosowania instrukcji bądź informacji kierownictwa Klubu.

 10. Niezwłocznie po przyjściu do Klubu, Członek Klubu jest zobowiązany do zmiany w szatni ubioru i obuwia. Zmienione ubranie przechowywane jest
  w zamykanej na klucz magnetyczny szafce. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza szafką.

 11. W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń obowiązuje zmienne obuwie i ubiór sportowy.

 12. Sauny włączane są o godz. 16.00, z wyjątkiem sauny Infrared, włączanej na życzenie Członka. Sauny wyłączane są najpóźniej o godzinie 21.30 w dni powszednie oraz o godzinie 17.30 w weekendy.

 13. Członek Klubu jest obowiązany opuścić Klub najpóźniej z nadejściem godziny jego zamknięcia.
  Po przekroczeniu tego czasu pobierana jest opłata w wysokości 10 zł.

 14. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie Klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie oraz postanowienia niniejszego regulaminu, Klub może, po jednokrotnym pisemnym lub ustnym ostrzeżeniu, rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Na tych samych zasadach umowę może rozwiązać Członek Klubu w przypadku, gdy Klub w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

V. Informacja o danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Przedsiębiorstwo Ekotronik Sp. z o. o. Fitness Club Sylwetka
  z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 56, 80-241 Gdańsk, wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem
  KRS 0000155764, REGON 190505072, NIP 5830003220.

 2. Dane osobowe Członka są przetwarzane na podstwie zawartej pomiędzy Członkiem a Klubem umowy
  o świadczenie usług. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług oferowanych przez Klub. Ponadto, dane osobowe Członka mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny, wykorzystywany w Klubie. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochorna Klienta oraz innych osób przebywających na terenie Klubu lub w jego okolicy.

 3. Klub informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Klienta fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Klubem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.

 4. Klub informuje, że każdy Członek ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania
  i aktualizacji. Każdy Członek ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.